Katalog zboží >> Měřicí systémy >> Varovné systémy

Varovné a řídící systémy


Pomocí meteostanice WS981 lze snadno realizovat různé varovné a řídící systémy a přitom využít schopností stanice komunilovat prostřednictvím GSM modemu a zasílat SMS zprávy nebo ve spojení s PC připojeným k internetu a aplikace WSCOM zasílat SMS zprávy na neomezený počet telefonních čísel nebo zasílat e-mailové zprávy případně odesílat data pomocí FTP přenosu (např. k webové prezentaci).

 

Stanici WS981 je možné využít např. při sledování:

  • výšky hladiny a průtoku na vodních tocích
  • množství a intenzity srážek
  • rychlosti a směru větru (stavební stroje, letiště, automatizované řídící systémy budov)
  • teploty, vlhkosti (sklady, technologické prostory, skleníky, muzea)

Pro účely varování a řízení používá stanice WS981 funkční bloky nazvané "alarm" ("akustická signalizace") a "relé" (přepínací kontakt). Tyto funkční bloky nemusí mít na výstupu zapojeny akustický měnič nebo relé, ale je možné je také využít k oznamování určitých situací prostřednictvím SMS nebo e-mailové zprávy. Každý blok může být využit pro sledování jiné měřené veličiny. Při sledování libovolné měřené veličiny lze nastavit dvě mezní hodnoty a vyhodnocovat zda se měřená veličina pohybuje mezi nebo mimo nastavené meze. Přitom lze využít i možnosti nastavení tzv. hystereze. K tomu slouží volby "zpoždění" a "rozdíl". Hodnota "zpoždění" umožňuje aktivovat "relé" nebo "alarm" až v situaci kdy měřená hodnota bude v hlídaných mezích daný počet měření po sobě. Hodnota "rozdíl" představuje toleranci o které se posunou hlídané meze v případě rozhodování zda rozepnout relé nebo deaktivovat akustickou signalizaci v případě kdy relé již bylo sepnuto resp. kdy akustická signalizace již byla aktivována. Směr posunutí mezí závisí na volbě "mezi/mimo". Při volbě "mezi" se vlivem nastaveného rozdílu rozšíří pásmo vymezené hlídanými mezemi. Naopak při volbě "mimo" se pásmo vymezené hlídanými mezemi zúží.

 

V následujícím grafu je znázorněn účinek nastavení hystereze

 

Legenda:

          t je čas, Δt je hodnota "zpoždění"

          a je amplituda měřené veličiny, Δa je hodnota "rozdíl"

          červená křivka je průběh měřené veličiny

          zeleně jsou nastavené hlídané limity při volbě "mezi"

          modře je vyznačeno posunutí hlídaných mezí pro zvolenou hodnotu "rozdíl" při volbě "mezi"

 

Příklady nastavení stanice WS981

 

Příklad 1:
 parametr  nastavení
 hlídaný vstup  rychlost větru [m/s]
 horní hlídaná hodnota  99999,0
 dolní hlídaná hodnota  17,0
 aktivovat při poloze   mezi
 zpoždění  9
 rozdíl  2,5
Akustická signalizace bude spuštěna pokud rychlost dosáhne nebo překročí hodnotu 17m/s po dobu 10s (zpoždění 9 + 1 aktuální měření). Následně akustická signalizace bude deaktivována pokud rychlost klesne na 14,5m/s a méně (dolní hlídaná hodnota - rozdíl = 17 - 2,5 = 14,5).
   

Příklad 2:

Chceme-li sepnout relé pokud bude dosažena nebo překročena intenzita srážek odpovídající 36,0mm/6h po dobu 60 minut (odpovídá již výstrahám - viz klasifkace SIVS níže) a následně chceme, aby relé rozepnulo když intenzita klesne pod 21,6mm/6h, pak bude nastavení následující:

 parametr  nastavení
 hlídaný vstup  srážkoměr [mm]
 horní hlídaná hodnota  99999,0
 dolní hlídaná hodnota  1,0
 aktivovat při poloze  mezi
 zpoždění  5
 rozdíl  0,4

Vysvětlení: Intenzita srážek 36,0mm/6h odpovídá 6.0mm/1h (1,0mm/10min). U srážkoměru se hlídá desetiminutový úhrn, proto pro sepnutí relé je nutné aby desetiminutový úhrn dosahoval hodnoty 1,0mm a větší (dolní hlídaná hodnota) po dobu 60 minut (zpoždění 5 + 1 aktuální desetiminutový úhrn). Relé rozepne pokud intenzita klesne pod 21,6mm/6h, tj. 10-minutová intenzita klesne pod 0,6mm/10min (dolní hlídaná hodnota - rozdíl = 1-0,4 = 0,6).

 

Klasifikace a výstražné informace SIVS (Systém Integrované Výstražné Služby) pro déšťové srážky:

 výstraha  množství srážek  stupeň nebezpečí
 vydatný déšť (kód VI.1)  nad 30 mm/6h nebo 35 mm/12h nebo 40 mm/24h  nízký
 velmi vydatný déšť (kód VI.2)   nad 50 mm/12h nebo 60 mm/24h  vysoký
 extrémní srážky (kód VI.3)  nad 70 mm/12h nebo 90 mm/24h nebo 120 mm/48h   extrémní

SIVS - Systém integrované výstražné služby (SIVS)

SIVS - kód VI. Dešťové srážky

   
Příklad 3:
 parametr  nastavení
 hlídaný vstup  analogový vstup AIN1 [°C]
 horní hlídaná hodnota  8,5
 dolní hlídaná hodnota  5,5
 aktivovat při poloze  mezi nebo mimo
 zpoždění  3
 rozdíl  1,0
Volba aktivovat při poloze mezi: - relé bude sepnuto pokud teplota bude v rozmezí 5,5°C až 8,5°C ve čtyřech (zpoždění 3 + 1 aktuální měření) po sobě následujících měřeních, tj. po dobu 20s (interval měření analogových vstupů je 5s). Následně relé rozepne pokud naměřená teplota klesne pod 4,5°C nebo stoupne nad 9,5°C (meze se posunou od sebe o nastavený rozdíl).Volba aktivovat při poloze mimo: - bude relé sepnuto pokud teplota klesne pod 5,5°C nebo stoupne nad 8,5°C ve čtyřech (zpoždění 3 + 1 aktuální měření) po sobě následujících měřeních, tj. po dobu 20s. Následně relé rozepne pokud naměřená teplota bude mezi 6,5°C a 7,5°C (meze se posunou k sobě o nastavený rozdíl).